Visie en missie

Algemeen

“Opgroeien én opvoeden, zo voorspoedig, vrij en zorgeloos mogelijk, waarin genieten van ontwikkeling centraal staat.”

Pro Juventus wil op professionele en bevlogen wijze bijdragen aan de optimale ontwikkeling van kinderen en volwassenen met psychiatrische problematiek. Wij proberen dit te bereiken door hoogwaardige zorg te bieden, waarbij betrokkenheid en afstemming op de cliënt en zijn omgeving vooropstaat. Ieder mens, jong of oud, heeft het recht op de best passende zorg op het moment dat dit nodig is.

Pro Juventus is een kleinschalige zorginstelling die zowel jeugd-, jongvolwassenen- en volwassenen-ggz aanbiedt binnen de generalistische basis- en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.
Deze kleinschaligheid biedt ruimte voor optimale cliëntgerichtheid: wij voelen ons sterk verbonden met de mensen. Goede zorg leveren dwingen we niet af met behulp van regels, maar is een intrinsieke waarde van onze medewerkers.
De kennisgedrevenheid van onze medewerkers zorgt voor een voortdurende ontwikkeling van het team als geheel. Het in stand houden van de brede multidisciplinariteit van onze behandelteams houdt ons flexibel.
Deze flexibiliteit is een randvoorwaarde om accuraat in te kunnen gaan op wisselingen in een zorgmarkt waar vraag en aanbod sterk beïnvloed worden door economische kaders, sociaal-maatschappelijke vraagstukken en politieke keuzes.

Visie op diagnostiek

Diagnostiek wordt door Pro Juventus gezien als een proces waarbij we informatie verzamelen en analyseren, met als doel om de meest passende hulp in te zetten. Door middel van de diagnostiek proberen wij antwoord te krijgen op de vraag wat er met uw kind aan de hand is en hoe dat komt. Wij kijken daarbij niet alleen naar uw kind maar ook naar zijn of haar omgeving. De ontwikkeling van uw kind wordt door ons namelijk gezien als een dynamisch proces, waarbij er sprake is van wederzijdse beïnvloeding tussen uw kind en de omgeving waarin hij of zij opgroeit. Daarbij hebben we niet alleen oog voor de dingen die niet goed gaan, maar hechten we ook veel waarde aan de positieve aspecten in uw kind en zijn of haar omgeving. Daarnaast vinden wij het van groot belang om in de diagnostiek aan te sluiten op de specifieke behoeften en vragen van uw kind en zijn of haar omgeving.

Visie op behandeling

In de behandeling bij Pro Juventus gaan we uit van de specifieke behoeften van uw kind en zijn of haar omgeving; we streven naar een behandeling op maat. We kijken hierbij naar uw kind in zijn of haar context. Het gezin, de school en daar waar nodig de omgeving in bredere zin (familie, sociaal netwerk) wordt – met uw toestemming – betrokken bij de behandeling.

In de behandeling maken we gebruik van de wetenschappelijk best bewezen behandelmethoden. Indien er geen geschikte wetenschappelijke behandelmethode voorhanden is, denken we mee over passende alternatieven die vanuit de praktijk hun effectiviteit bewezen hebben.
We gaan ervan uit dat een behandeling niet langer hoeft te duren dan nodig is. We streven ernaar om uw kind van af te helpen of hem/haar en uw gezin beter met de problemen om te leren gaan, zodat de problemen de verdere ontwikkeling van uw kind niet in de weg staan. Aangezien wij ook begeleiding bieden aan kinderen met een ontwikkelingsstoornis, is het mogelijk dat wij voor langere tijd (gedurende verschillende levensfases) ondersteuning bieden.